Begäran om samtycke alkoholtest 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att begära samtycke från en anställd gällande genomförande av alkoholtest.

Arbetstagare och arbetsgivare kan genom kollektivavtal, enskilt anställningsavtal eller i annan form överenskomma om rätt för arbetsgivare att genomföra alkoholtester. En arbetstagares vägran att underkasta sig provtagning kan innebära att saklig grund för uppsägning föreligger.

En arbetsgivare kan ha rätt att utföra alkohol- eller drogtest även om det inte framgår av kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal. Det kan ske som en följd av den arbetsledningsrätt som arbetsgivaren har. Det förutsätter dock att arbetsledningsrätten inte utövas i strid mot lag eller god sed. Det är viktigt att göra en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att alkoholtesta arbetstagaren och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Det intrång som sker i arbetstagarens personliga integritet måste stå i rimlig proportion till det intresse arbetsgivaren vill tillgodose.

Ta hjälp av denna mall när du behöver ett samtycke för alkoholtester på arbetsplatsen.

Specifikation

  • Begäran om samtycke alkoholtest 2024
  • 4819
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider