Bemötandepolicy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta en policy för hur företaget bemöter kunder och affärskontakter. Mallen är skriven på engelska.

Avsikten med en policy för bemötande är att ge både chefer och anställda konkreta riktlinjer och stöd för hur företaget ser på bemötande av kollegor, kunder och affärskontakter. På så vis skapas ett enhetligt agerande som skapar mervärde för företaget.

Det är av yttersta vikt att företaget har en inre kultur med ett korrekt bemötande kollegor emellan då det påverkar produktiviteten och alltid syns utåt. Ett företag som sätter en ton som säger att alla inom företaget ska behandla varandra korrekt och med respekt har lagt grunden till att en sådan kultur ska bibehållas över tiden och också vidareutvecklas. Policyn är samtidigt ett mått mot vilket ett beteende kan mätas om det skulle framstå som tveksamt i något fall. På så vis underlättas företagsledningens beslutsprocess.

Det är också viktigt att företaget antar en gemensam hållning utåt så att affärskontakter och kunder får ett konsekvent och korrekt bemötande. Genom att göra det möjliggörs ett kollektivt agerande som överensstämmer med företagets strategier.

Policyn innehåller riktlinjer för servicetänkande, kundbemötande, klädsel och mycket mer.

Specifikation

  • Bemötandepolicy Engelsk 2024
  • 5229
  • 1,15
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider