Bevakning med anledning av kallelse på okända borgenärer 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en bevakning med anledning av kallelse på okända borgenärer.

När en person avlider kan dödsboets förvaltare eller gode man upprätta en kallelse på okända borgenärer med stöd av lagen om kallelse på okända borgenärer. Ansökan om kallelse på okända borgenärer görs hos Kronofogdemyndigheten och kallelsen ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Kronofogdemyndigheten ska även skicka ut en underrättelse till dödsboets alla kända borgenärer med känd adress. De borgenärer som inte anmäler sin fordran inom sex månader från kungörelsen och som inte sedan tidigare är upptagen i förteckningen över dödsboets borgenärer går miste om att kunna göra sin fordran gällande. Detta gäller dock inte borgenärer som har panträtt eller retentionsrätt som säkerhet för fordran.

Detta dokument är en anmälan till Kronofogdemyndigheten från en borgenär om att en tidigare okänd fordran finns, vem som har den, i vad den består och hur mycket den uppgår till.

Specifikation

  • Bevakning med anledning av kallelse på okända borgenärer 2024
  • 3298
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider