Checklista kontantemission privat AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en kontantemission i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Beslut om kontantemission kan fattas av bolagsstämman eller av styrelsen på bemyndigande av bolagsstämman. Om bolagsstämman ska fatta beslut om en kontantemission ska styrelsen eller förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut som ska läggas fram för stämman. Styrelsens förslag till beslut om kontantemission ska hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och ska vara underskrivet av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Denna checklista från DokuMera vägleder dig genom hela processen inför en kontantemission. Punkter som behandlas handlar bland annat om konto i kreditinstitut, bestyrkt kopia av senaste årsredovisningen och styrelsens redogörelse för skäl till riktad emission.

Specifikation

  • Checklista kontantemission privat AB 2024
  • 556
  • 1,32
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider