Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att hålla koll på dina skyldigheter i fråga om medicinska kontroller i arbetslivet.

Med medicinsk kontroll menas en medicinsk undersökning av arbetstagare, som är inriktad på möjliga hälsoeffekter av en särskild faktor i arbetsmiljön. Den medicinska kontrollen är avsedd att vara till stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I den medicinska kontrollen kan ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär.

Syftet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller är att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som

• visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete,

• ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på exponering, och

• ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen.

I den här checklistan kan du ta ställning till vad du som arbetsgivare måste tänka på i fråga om medicinska kontroller.

Specifikation

  • Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet 2024
  • 5133
  • 1,16
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider