Checklista minskning aktiekap avsättning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en minskning av aktiekapitalet i ett aktiebolag, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

När ett bolag ska minska sitt aktiekapital måste detta registreras hos Bolagsverket. Beslutet om minskning av aktiekapitalet ska fattas av bolagsstämman, om inte något annat är stadgat i bolagsordningen. Ett beslut från bolagsstämman är bara giltigt om det biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen måste motivera minskningen och visa att den är försvarlig med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning. Minskning av aktiekapitalet får ske

- för att täcka en förlust, förutsatt att det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten, - för att avsätta kapitalet i en fond som ska användas enligt ett beslut av bolagsstämman eller, - för återbetalning till aktieägarna.

För att en minskning av kapitalet överhuvudtaget ska kunna genomföras måste bolagets egna bundna kapital vara täckt även efter minskningen.

Detta dokument består av en checklista med de punkter som måste beaktas eller genomföras för att en minskning av aktiekapitalet i ett aktiebolag, för avsättning till en fond som ska användas enligt beslut av bolagsstämman, ska kunna ske på ett korrekt sätt. Checklistan hänvisar till flera av DokuMeras mallar som kan behövas för att kunna genomföra en minskning av aktiekapitalet.

Specifikation

  • Checklista minskning aktiekap avsättning 2024
  • 943
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider