Checklista skriftlig dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att upprätta en skriftlig dokumentation av företagets arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter 25 eller fler arbetstagare skyldiga att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att - undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, - analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, - vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och - följa upp och utvärdera arbetet.

Den här checklistan hjälper dig steg för steg att upprätta den skriftliga dokumentation som krävs enligt lag. Mallen bör användas i kombination med mallen Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering (id 4727).

Specifikation

  • Checklista skriftlig dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 2024
  • 4726
  • 1,20
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider