Checklista systematisk logguppföljning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en systematisk logguppföljning enligt patientdatalagen.

Varje gång en användare läser, ändrar, skriver ut eller på annat sätt kommer åt personuppgifter i en patientjournal ska det registreras i en logg. Skyldigheten framgår av patientdatalagen och avser sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat. Loggen ska därefter granskas i syfte att upptäcka obehörig åtkomst till personuppgifterna.

Den systematiska logguppföljningen fyller flera funktioner. Genom åtkomstkontroller har vårdgivaren möjlighet att säkerställa att användare inte använder sina behörigheter på ett felaktigt sätt, vilket fungerar som ett skydd för patienternas integritet.

En förutsättning för att vårdgivaren ska kunna kontrollera att behörigheter används på rätt sätt är att denne dokumenterar (loggar) åtkomsten till personuppgifterna. Integritetsskyddsmyndighetens granskningar har visat att systematisk logguppföljning ofta saknas eller är bristfällig. För att säkerställa regelefterlevnad kan den här checklistan underlätta ditt arbete med utförandet av den systematiska logguppföljningen. Tänk på att det kan finnas ytterligare aspekter att beakta i verksamheten än dem som framgår av checklistan. Mallen fungerar därför som en utgångspunkt för vad du behöver tänka på.

Specifikation

  • Checklista systematisk logguppföljning 2024
  • 4805
  • 1,19
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider