Förlikningsavtal (Avskrivning) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förlikningsavtal angående avskrivning.

Ett avtal om förlikning tjänar som bevis på att parterna funnit en lösning på en tvist och innebär att tvisten därmed är avslutad. Därmed kan ingen giltig talan gällande tvist om samma fråga väckas. Förlikningsavtal innehåller också ofta en klausul om sekretess angående förlikningens närmare innehåll.

DokuMera har utarbetat en mall som hjälper dig att upprätta ett förlikningsavtal som bland annat reglerar sakfrågan, vilka parter som berörs samt att dessa parter inte har några ytterligare krav gällande sakfrågan gentemot den andra parten. På så vis undviks oklarheter som kan medföra att tvisten kan komma att tas upp igen eller att vissa närmare överenskommelser som träffats i avtalet yppas till utomstående.

Specifikation

  • Förlikningsavtal (Avskrivning) 2024
  • 4202
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider