Förlikningsavtal - Utan domstols medverkan Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förlikningsavtal utan domstols medverkan på engelska.

En tvist behöver inte dras till domstol om parterna själva lyckas enas. Denna typ av förlikning kallas för förlikning utom rätta. Fördelen med denna form av förlikning är att parterna själva beslutar om resultatet av förlikningen. Att dra en tvist till domstol innebär också en ekonomisk risk för båda parter. Genom att parterna själva lyckas enas kan ekonomiska risker därmed undvikas.

DokuMera har utarbetat en mall som hjälper dig att upprätta ett förlikningsavtal som bland annat reglerar sakfrågan, vilka parter som berörs samt att dessa parter inte har några ytterligare krav gällande sakfrågan gentemot den andra. På så vis undviks oklarheter som kan medföra att tvisten kan komma att tas upp igen eller att vissa närmare överenskommelser som träffats i avtalet yppas till utomstående.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Förlikningsavtal - Utan domstols medverkan Engelsk 2024
  • 5134
  • 1,16
  • 2
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider