Instruktioner för valberedning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta instruktioner för en valberedning.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska bolaget ha en valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Den här mallen hjälper dig att utforma instruktioner för hur en valberedning ska utses i bolaget, men inte hur valberedningen ska arbete.

Svensk kod för bolagsstyrning riktar sig till aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, dvs. noterade bolag.

Specifikation

  • Instruktioner för valberedning 2024
  • 5398
  • 1,13
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider