Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska utforma intervjufrågor inför en rekrytering av en styrelseledamot.

Rekrytering av styrelseledamöter är en viktig del i ett företags utveckling. En kompetensbaserad rekryteringsteknik är att föredra. En kompetensbaserad rekryteringsteknik handlar främst om att tydligt definiera vilken kompetens som efterfrågas i behovsanalysen. Det sker via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga utvärderingen. Kompetens definieras som de färdigheter eller egenskaper som används för att uppnå det som krävs i en given situation.

När väl definitionerna och rangordningen av kompetenserna är klara blir nästa steg i processen att identifiera vilka beteenden som är kopplade till respektive kompetens. Det ger bättre resultat om faktiska, konkreta och beteendeinriktade frågor används i stället för hypotetiska frågor. En förklaring till detta är att människor inte gör vad de säger att de ska göra. De gör vad de brukar göra och därför är det bättre att fråga om vad personen tidigare har åstadkommit snarare än vad han/hon tror sig göra i framtiden. Du använder alltså tidigare prestationer för att prognostisera framtida prestationer.

Led samtalet genom frågor och lyssna ordentligt på svaren. Ju starkare känsloyttringar desto större anledning att ställa fördjupande frågor. Använd vanlig samtalston och anpassa ordval efter ålder, utbildningsnivå och tidigare erfarenhet. Mallen består av ett frågebatteri om 255 frågor som ska ses som en bruttolista på möjliga frågor till en potentiell styrelseledamot i syfte att utvärdera lämpligheten hos den personen.

Ta hjälp av DokuMeras mall Intervjufrågor styrelseledamot så ökar du sannolikheten att få en bra styrelseledamot.

Specifikation

  • Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2024
  • 4632
  • 1,20
  • 12
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider