Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse till en extra bolagsstämma, i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag, där beslut skall fattas om en apportemission.

En apportemission innebär att nya aktier emitteras och att nytt kapital skjuts till bolaget. Dessa aktier betalas med egendom och inte med kontanta medel. Egendomen kan sedan användas i bolagets ordinarie verksamhet eller som investeringsobjekt. En emission genomförs för att stärka bolagets egna bundna kapital. Beslut om en apportemission ska tas av bolagsstämman efter ett förslag från styrelsen. Bolagsstämman kan även bemyndiga styrelsen att genomföra en apportemission. Detta bemyndigande kan vara begränsat till exempel i tid eller hur omfattande emissionen får vara.

En kallelse till en extra bolagsstämma, som ska behandla frågan om en apportemission, ska skickas ut till aktieägarna mellan två till sex veckor innan stämman ska hållas. I kallelsen ska även information om vad som ska behandlas på stämman återges till deltarna, Bland annat ska ett utkast på förslag till dagordning bifogas kallelsen.

Denna mall för kallelse till en extra bolagsstämma uppfyller alla krav enligt lag. Mallen kan snabbt och enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

Specifikation

  • Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2024
  • 533
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider