Köpekontrakt och köpebrev _Köp av jordbruksfastighet - med friskrivning_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt och köpebrev med friskrivningsklausul för köp av jordbruksfastighet.

En jordbruksfastighet (eller lantbruksenhet) är en fastighet som innehåller åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment (ekonomiskt onyttig mark). Enheten kan också vara bebyggd med småhus och ekonomibyggnader.

En fastighet som klassats som lantbruksenhet enligt fastighetsbildningslagen ska beskattas som näringsverksamhet, även om den som äger fastigheten inte själv brukar den. Detta gäller även vid arrende. Vid köp av jordbruksfastighet krävs normalt förvärvstillstånd. När detta krävs framgår av jordförvärvslagen. Avsaknad av förvärvstillstånd när sådant behövs leder till att köpet blir ogiltigt. DokuMera har ansökningshandlingarna du behöver för att fullgöra köpet.

I en friskrivningsklausul avstår köparen med bindande verkan från anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Specifikation

  • Köpekontrakt och köpebrev _Köp av jordbruksfastighet - med friskrivning_ 2024
  • 3572
  • 1,34
  • 9
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider