Kvalitetsberättelse vård och omsorg 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kvalitetsberättelse inom vård och omsorg.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet ska verksamheten planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Kravet på dokumentation omfattar alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet.

Denna mall hjälper dig att upprätta en kvalitetsberättelse. Mallen anger en LSS servicebostad som exempel, vilket innebär att du kan behöva anpassa kvalitetsberättelsen i enlighet med den verksamhet och de förutsättningar som är aktuella i ditt fall.

Specifikation

  • Kvalitetsberättelse vård och omsorg 2024
  • 5418
  • 1,13
  • 5
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider