Låneavtal - Rörlig ränta_ statslåneräntan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett låneavtal med rörlig statslåneränta och med säkerhet.

Vid undertecknandet av ett låneavtal är det viktigt att noga studera avtalets lånevillkor. Se noggrant över t.ex. lånekostnader, återbetalningsplan och amorterings- och uppsägningsvillkor. Låneavtalet innebär även andra skyldigheter, t.ex. att underrätta långivaren om förändringar i ekonomin. Dokumentet innehåller bl.a. klausuler gällande återbetalning, dröjsmålsränta, förtida uppsägning etc.

Räntan i låneavtalet är avsett att bestämmas av statslåneräntan. Den motsvarar säljräntan på statens tioåriga obligationslån och används som måttstock för marknadsräntan. I detta fall definieras lånets ränta som statslåneräntan plus ett antal procentenheter.

Lånet i avtalet är avsett att vara anknutet till en säkerhet, ofta pant, vilken ska beskrivas i en bilaga till låneavtalet.

Specifikation

  • Låneavtal - Rörlig ränta_ statslåneräntan 2024
  • 4114
  • 1,33
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider