Meddelande om force majeure 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett meddelande om force majeure.

Force majeure är en oförutsedd, extraordinär händelse så som krig, naturkatastrof, importförbud och liknande som ligger utanför parts kontroll och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal. En force majeure-händelse kan, om den regleras i ett avtal, helt eller delvis frigöra en avtalspart från förpliktelserna i ett avtal.

Meddelandet i denna mall är avsett att underrätta en avtalspart om att företaget omöjligen kan uppfylla vissa av eller alla sina avtalsgrundade förpliktelser på grund av en force majeure-händelse. Underrättelsen förutsätter därvid att en sådan klausul redan finns i avtalet mellan parterna.

Meddelandet är tydligt och klart skrivet och låter dig snabbt underrätta din avtalspart om händelsen.

Specifikation

  • Meddelande om force majeure 2024
  • 4021
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider