Meddelande om invändning - ej beviljad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att besvara en registrerads invändning gällande din behandling av dennes personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

En förutsättning för att den registrerade ska ha framgång med en invändning är att du som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om den registrerade invänder mot din behandling får du endast behandla personuppgifterna om du kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till det och att dessa väger tyngre än den registrerades intresse att inte få sina personuppgifter behandlade alternativt att behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Tänk på att det är viktigt att du motiverar på hurdant sätt och varför ditt berättigade intresse väger tyngre än den registrerades intressen.

Specifikation

  • Meddelande om invändning - ej beviljad 2024
  • 4787
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider