Påkallelseskrift - Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en påkallelseskrift på engelska enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om skiljeförfaranden.

Ett skiljeförfarande (privat rättskipning vid sidan av domstolsväsendet med advokater eller domare som skiljemän) inleds genom att käranden skickar en påkallelseskrift till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Tillsammans med påkallelseskriften ska en registreringsavgift betalas. Påkallelseskriften ska innehålla

- uppgift om parternas och deras ombuds namn, adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser, - en sammanfattande redogörelse för tvisten, - preliminär uppgift om kärandens yrkanden, - kopia av eller redogörelse för innehållet i det skiljeavtal eller den skiljeklausul som käranden åberopar, - eventuella synpunkter i fråga om antalet skiljemän och skiljeförfarandets säte samt - i förekommande fall, namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress avseende skiljeman som utsetts av käranden.

Denna mall är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Påkallelseskrift - Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut Engelsk 2024
  • 4188
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider