Policy mot diskriminering 2024

Alla företag är skyldiga att arbeta förebyggande mot diskriminering. En policy mot diskriminering (även kallat diskrimineringspolicy) är ett steg på vägen.

Diskriminering enligt lagens mening är enkelt uttryckt när någon missgynnas eller kränks och det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Lagen har identifierat sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.

Ta hjälp av DokuMeras mall Policy mot diskriminering så har du redan kommit en bra bit på vägen.

Specifikation

  • Policy mot diskriminering 2024
  • 4736
  • 1,18
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider