Styrelsemöte - Protokoll från konstituerande styrelsemöte Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från det konstituerande styrelsemötet. Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Vid den konstituerande bolagsstämman väljs styrelsen. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och den löpande förvaltningen. Vid det konstituerande styrelsemötet, som äger rum efter bolagsstämman, väljs verkställande direktör och beslutas om antagande av arbetsordning.

Enligt 8 kap. 24 § ABL ska protokoll alltid föras vid styrelsemöten. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen har flera ledamöter, ska det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.

Denna mall består av ett förskrivet styrelseprotokoll som är avsett att användas vid det konstituerande styrelsemötet.

Specifikation

  • Styrelsemöte - Protokoll från konstituerande styrelsemöte Engelsk 2024
  • 5334
  • 1,15
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider