Protokoll från extra bolagsstämma - Aktiekapital i Euro (stämma 2) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om aktiekapital i euro (stämma 1). Mallen är avsedd för privata aktiebolag.

I ett aktiebolag ska aktiekapitalet vara bestämt i bolagets redovisningsvaluta. Om aktiebolaget övergår till redovisning i euro, genom att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning, måste också aktiekapitalet räknas om och anges i euro enligt växelkurs som fastställts av ECB.

Enligt 7 kap. 48 § ABL ansvarar ordföranden för att protokoll förs vid bolagsstämman. I protokollet ska dag och ort för bolagsstämman antecknas samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om att redovisningsvalutan ska ändras till euro (stämma 2) ska fattas. Bolagsstämman har i detta skede beslutat att bolagsordningen ska ändras.

Specifikation

  • Protokoll från extra bolagsstämma - Aktiekapital i Euro (stämma 2) 2024
  • 3691
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider