Protokoll från extra bolagsstämma - Förvärv av egendom enl 2 kap 29 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll för en extra bolagsstämma gällande förvärv av egendom enligt 2 kap. 29 § ABL.

Om ett publikt aktiebolag inom två år från registreringen i aktiebolagsregistret träffar avtal med en stiftare eller en aktieägare, som innebär att bolaget förvärvar egendom mot en ersättning som motsvarar minst en tiondel av aktiekapitalet, ska styrelsen inom sex månader underställa bolagsstämman avtalet för godkännande.

Enligt 7 kap. 48 § ABL ansvarar ordföranden för att protokoll förs vid bolagsstämman. I protokollet ska dag och ort för bolagsstämman antecknas samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om förvärv av egendom ska fattas.

Specifikation

  • Protokoll från extra bolagsstämma - Förvärv av egendom enl 2 kap 29 § ABL 2024
  • 3695
  • 1,30
  • 2
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider