Protokoll från extra bolagsstämma - Utökning av styrelsen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll för en extra bolagsstämma gällande utökning av styrelsen.

Styrelsen tillsätts vanligen av bolagsstämman. Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och organisation under räkenskapsåret. Hur dess sammansättning ska se ut stadgas i bolagsordningen.

Enligt 7 kap. 48 § ABL ansvarar ordföranden för att protokoll förs vid bolagsstämman. I protokollet ska dag och ort för bolagsstämman antecknas samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om utökning av styrelsen ska fattas.

Specifikation

  • Protokoll från extra bolagsstämma - Utökning av styrelsen 2024
  • 3700
  • 1,30
  • 2
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider