Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en redogörelse, som ska undertecknas av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades i ett privat aktiebolag.

Enligt 6 kap. 1 § årsredovisningslagen måste ett aktiebolag i förvaltningsberättelsen bland annat ta upp sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget och som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut men som inte har kommit med i årsredovisningen. Redogörelsen måste lämnas inför vissa bolagsstämmoärenden t.ex. när beslut ska fattas om utgivande av konvertibler, teckningsoptioner, minskning av aktiekapital eller ökning av aktiekapital genom nyemission. Längst ned i dokumentet ska bolagets revisor teckna på revisors yttrande över redogörelsen.

Specifikation

  • Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2024
  • 564
  • 1,35
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider