Rehabiliteringsplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsplan för att uppfylla ditt rehabiliteringsansvar.

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar gentemot arbetstagaren. Det innebär att arbetsgivaren ansvarar för att utreda vilket behov av rehabilitering som föreligger. Arbetsgivaren ansvarar även för att rehabiliteringsåtgärderna genomförs.

Om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den anställdes arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. Om det har antagits att den anställdes arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och det senare framkommer att nedsättningen kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar ska dock en sådan plan omgående upprättas.

En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till den anställdes hälsotillstånd klart framgår att den anställde inte kan återgå i arbete. Om hälsotillståndet senare förbättras ska dock en plan omgående upprättas. Planen ska i den utsträckning som det är möjligt upprättas i samråd med den anställde.

Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs och att det vid behov görs ändringar i den.

Denna mall från DokuMera är till för att vara ett stöd i arbetet med att göra en rehabutredning och en rehabplan, samt att vara en del i dokumentationen av en medarbetares sjukperiod.

Specifikation

  • Rehabiliteringsplan 2024
  • 4384
  • 1,28
  • 7
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider