Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2024

Denna mall från DokuMera riktar sig till företag som behöver hjälp med att utföra en neutral reklamation av en vara som är behäftad med fel.

När en köpare upptäcker ett fel i varan måste denne inom skälig tid efter upptäckten av felet lämna säljaren ett meddelande om felet. Detta kallas för neutral reklamation. Köparen måste dock inte redan i detta meddelande ge uttryck för en bestämd påföljd, t.ex. hävning av köp, begäran om avhjälpande av fel eller skadestånd. När köparen har bestämt sig för vilken påföljd denne vill göra gällande kan ett särskilt meddelande härom skickas till säljaren. Detta kallas för särskild reklamation och måste också ske inom skälig tid. En reklamation får dock inte göras senare än två år efter det att varan mottogs av köparen, om inte något särskilt utfästs från säljarens sida, t.ex. en garanti.

Denna mall från DokuMera består av ett meddelande om neutral reklamation. Mallen kan enkelt fyllas i när du önskar göra en neutral reklamation.

Specifikation

  • Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2024
  • 4050
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider