Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 14 kap. 10 § ABL (kvittningsemission).

Förslaget om kvittningsemission ska kompletteras med en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av emissionsvillkoren rörande kvittningsrätt. Redogörelsen ska granskas av en eller flera revisorer. Ett yttrande över granskningen, undertecknat av revisorn eller revisorerna, ska fogas till förslaget.

Revisor som avses i andra stycket ovan ska vara auktoriserad eller godkänd eller vara ett registrerat revisionsbolag. Om inte annat framgår av bolagsordningen, ska revisorn utses av bolagsstämman. Om någon särskild revisor inte är utsedd, ska granskningen i stället utföras av bolagets revisor.

Mallen som DokuMera har upprättat uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2024
  • 3836
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider