Revisorsyttrande enl 18 kap 6 § ABL (Utdelning) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § ABL (utdelning).

Ett förslag om vinstutdelning framställs i regel av styrelsen. Om årsredovisningen inte ska behandlas på den bolagsstämma som ska pröva förslaget om vinstutdelning, ska det i förslaget om vinstutdelning anges hur stor del av det disponibla beloppet som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring.

Till förslaget ska styrelsen upprätta en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ekonomi. Bolagets revisor ska skriftligen uttala sig om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget eller inte (revisorsyttrande). Både redogörelsen och revisorsyttrandet ska vara skriftliga och bifogas styrelsens förslag om vinstutdelning.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 18 kap 6 § ABL (Utdelning) 2024
  • 3911
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider