Revisorsyttrande enl 23 kap 11 _ ABL _Absorption_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 23 kap. 11 § ABL angående absorption.

Vid absorption ska en eller flera revisorer granska de överlåtande bolagen samt det övertagande bolagets fusionsplan. Granskningen ska vara så omfattande och ingående som god revisionssed kräver.

För varje bolag ska revisorn eller revisorerna upprätta ett yttrande över granskningen. Av yttrandena ska det framgå huruvida fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen ska anmärkas. I yttrandet rörande absorption ska det särskilt anges om revisorerna vid sin granskning har funnit att fusionen medför fara för att borgenärerna i det övertagande bolaget inte får sina fordringar betalda.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ovan nämnda revisorsyttrande gällande absorption.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 23 kap 11 _ ABL _Absorption_ 2024
  • 3864
  • 1,32
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider