Revisorsyttrande enl 2 kap 30 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 2 kap. 30 § ABL.

Om ett publikt aktiebolag inom två år från registreringen i aktiebolagsregistret träffar avtal med en stiftare eller en aktieägare, som innebär att bolaget förvärvar egendom mot en ersättning som motsvarar minst en tiondel av aktiekapitalet, ska styrelsen inom sex månader underställa bolagsstämman avtalet för godkännande. Följande handlingar ska läggas till styrelsens förslag om godkännande av ett sådant avtal

- En redogörelse, undertecknad av styrelsen, för de omständigheter som kan vara av betydelse för en bedömning av värdet på egendomen och av avtalet i övrigt, upprättad med tillämpning av 2 kap. 7 och 9 §§ ABL.

- Ett yttrande, undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, över redogörelsen med sådana uppgifter som avses i 2 kap. 19 § ABL.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att enkelt och snabbt upprätta ett sådant revisorsyttrande som avses ovan.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 2 kap 30 § ABL 2024
  • 3705
  • 1,31
  • 2
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider