Stämningsansökan klander av arvskifte 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att klandra det skifte som skiftesmannen har utfört.

Innan ett skifte sker ska en boutredning utföras av dödsbodelägarna eller av eventuell boutredningsman/ testamentsexekutor. Om den avlidne var gift eller sambo ska en bodelning i regel också ske. Det kan hända att oenighet uppstår bland dödsbodelägarna om hur egendomen ska fördelas. I sådana fall kan tingsrätten utse en skiftesman som i första hand ska försöka få delägarna att träffa en frivillig överenskommelse. Om det inte är möjligt kan skiftesmannen genomföra ett tvångsskifte. Skiftesmannen ska upprätta och underteckna en skriftlig handling över arvskiftet, vilken ska delges dödsbodelägarna. Dessa har möjlighet att godkänna skiftet, och i sådana fall gäller det omedelbart. Om någon delägare däremot vill klandra skiftet kan talan väckas (klander av arvskifte) mot övriga delägare inom fyra veckor från delgivningen.

Denna mall hjälper dig att klandra skiftet. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med den information som behövs i just ditt fall för att sedan skickas till tingsrätten.

Specifikation

  • Stämningsansökan klander av arvskifte 2024
  • 4794
  • 1,19
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider