Stämningsansökan klander av bodelningsbeslut 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att klandra det bodelningsbeslut som bodelningsförrättaren har fattat.

Om makarna inte kommer överens om hur bodelningen ska ske kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Detta förutsätter att någon av makarna begär det. Bodelningsförrättaren kan bland annat besluta om hur tillgångarna ska fördelas. En make som är missnöjd med bodelningen får klandra den genom att inom fyra veckor efter delgivningen väcka talan mot den andra maken vid den tingsrätt som har förordnat bodelningsförrättaren. En klandertalan ska alltså ske genom ansökan om stämning.

En klandertalan ska riktas mot bodelningens materiella innehåll. Den kan exempelvis avse vilken egendom som ska ingå i bodelningen, värderingen av egendomen, skuldavräkningen, andelsberäkningen eller lottläggningen.

Denna mall hjälper dig att klandra bodelningshandlingen. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med den information som behövs i just ditt fall.

Specifikation

  • Stämningsansökan klander av bodelningsbeslut 2024
  • 4732
  • 1,19
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider