Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för ett styrelsemöte hos överlåtande bolag gällande absorption av helägt dotterbolag.

Enligt 8 kap. 24 § ABL ska protokoll alltid föras vid styrelsemöten. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen har flera ledamöter, ska det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.

Denna mall består av ett förskrivet styrelseprotokoll som är avsett att användas vid ett extra styrelsemöte där beslut i fråga om fusion genom absorption ska fattas i det överlåtande bolaget, det vill säga det som ska gå upp i det andra, övertagande bolaget.

Specifikation

  • Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2024
  • 3880
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider