Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier - Publikt AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom aktiens kvotvärde höjs, i ett publikt aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

En fondemission innebär en ökning av aktiekapitalet samt antalet aktier. Däremot tillförs inget nytt kapital. En fondemission är en bokföringsåtgärd som innebär att vinstmedel eller annat fritt kapital omvandlas till bundet kapital. Utifrån alla aktieägarens tidigare innehav erhåller dessa nya aktier som står i proportion till deras tidigare innehav. Beslut om emission ska tas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Bolagsstämman kan även bemyndiga styrelsen att genomföra en emission. Detta bemyndigande kan vara begränsat i tid eller hur omfattande emissionen får vara med mera.

Denna mall består av ett färdigt förslag från styrelsen gällande beslut om fondemission som enkelt kan användas och kompletteras med egen information.

Specifikation

  • Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier - Publikt AB 2024
  • 4841
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider