Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Publikt avstämningsbolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för en företrädesemission i ett publikt avstämningsbolag.

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. En företrädesemission är riktad till befintliga aktieägare och erbjudandet står ofta i proportion till varje aktieägares andel i bolaget. Detta är det normala förfarandet som också kan avvikas från genom att föra in bestämmelser i emissionsbeslutet.

Dokumentet som DokuMera har tagit fram är ett förslag från styrelsen till stämman om företrädesemission av aktier i ett publikt avstämningsbolag. Vissa särskilda regler gäller för publika aktiebolag, vilka har tagits hänsyn till i denna mall. Eventuell teckning ska enligt förslaget ske genom att aktieägarna tillskjuter kapital, vilket är ett sätt för bolaget att få nytt kapital. En aktieägare som inte gör detta minskar indirekt sitt proportionella ägande i bolaget.

För det fall samtliga emitterade teckningsoptioner inte tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för emissionen, enligt mallen bestämma i vilken utsträckning tilldelning av teckningsoptioner tecknade utan företrädesrätt ska ske samt hur en sådan eventuell tilldelning ska ske.

Specifikation

  • Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Publikt avstämningsbolag 2024
  • 3831
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider