Styrelsens redogörelse enl 18 kap 6 § ABL (Utdelning) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § ABL (utdelning).

Ett förslag om vinstutdelning framställs i regel av styrelsen. Om årsredovisningen inte ska behandlas på den bolagsstämma som ska pröva förslaget om vinstutdelning, ska det i förslaget om vinstutdelning anges hur stor del av det disponibla beloppet som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring.

Förslaget ska innehålla: - en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna,

- en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

- en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen, och

- ett yttrande över den redogörelse som avses i föregående punkt, undertecknat av bolagets revisor, med uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget.

DokuMeras mall innehåller den redogörelse som avses i punkt 3. Den kan enkelt anpassas efter omständigheterna och behoven i varje enskilt företag.

Specifikation

  • Styrelsens redogörelse enl 18 kap 6 § ABL (Utdelning) 2024
  • 3914
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider