Styrelsens redogörelse enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag för styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 12 § ABL (minskning).

Beslut om minskning av aktiekapitalet fattas av bolagsstämman. Om bolagsstämman ska pröva en fråga om minskning av aktiekapitalet, ska styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren, upprätta ett förslag.

Till förslaget ska bl.a. fogas en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen. Förslaget ska undertecknas av styrelsen.

Denna mall innehåller grunderna för styrelsens förslag. Den kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information. Till styrelsens förslag ska även fogas ett yttrande, undertecknat av bolagets revisor. DokuMera tillhandahåller även detta dokument (ID 3899).

Specifikation

  • Styrelsens redogörelse enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2024
  • 3902
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider