Underrättelse om företagsrekonstruktion 2024

Denna mall från DokuMera hjälper rekonstruktören att inom en vecka från beslutet om företagsrekonstruktion underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet.

En domstol kan besluta om företagsrekonstruktion om en näringsidkare har betalningssvårigheter. Ansökan om företagsrekonstruktion ska göras skriftligen till tingsrätten av gäldenären eller av någon av borgenärerna.

Inom en vecka efter att beslut om företagsrekonstruktion har tagits ska samtliga kända borgenärer underrättas. Följande ska bifogas underrättelsen:

1. en preliminär förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder,

2. gäldenärens senaste årsredovisning eller årsbokslut och de ytterligare upplysningar som behövs om gäldenärens ekonomiska ställning,

3. uppgift om orsakerna till de ekonomiska svårigheterna och om hur verksamheten kan rekonstrueras, och

4. upplysning om den tidpunkt för borgenärssammanträde som bestämts.

Genom att ta hjälp av DokuMeras mall kan företagsrekonstruktionen påbörjas snabbare, vilket kan innebära kostnadsbesparingar för såväl gäldenären som borgenärerna.

Specifikation

  • Underrättelse om företagsrekonstruktion 2024
  • 4610
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider