Underrättelse till borgenärer (ej helägt DB) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en underrättelse till kända borgenärer gällande den fusionsplan som har upprättats.

När fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag som deltar i fusionen, ska vart och ett av dem skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet. Underrättelserna ska innehålla information om att bolaget kommer att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos Bolagsverket samt uppgift om att borgenärerna har rätt att motsätta sig att fusionsplanen verkställs. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sådan underrättelse.

Borgenärerna i det övertagande bolaget behöver inte underrättas, om revisorerna i ett yttrande över fusionsplanen har uttalat att de inte har funnit att fusionen medför någon fara för dessa borgenärer. Inte heller behöver underrättelse sändas till borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen.

Specifikation

  • Underrättelse till borgenärer (ej helägt DB) 2024
  • 3868
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider