Underrättelse till bolag om pant av aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att underrätta bolag om pant av aktier.

Pant är en säkerhet för en fordran. Panten ägs av pantsättaren, dvs. gäldenären. Om panten är lös egendom ska den förvaras hos panthavaren, som oftast är borgenären. Om pantsättaren inte skulle kunna betala sin skuld har panthavaren rätt att sälja panten för att få teckning för sin fordran.

Aktier är lös egendom och kan pantsättas. Om detta sker ska bolaget underrättas om detta så att panthavaren kan skrivas in i aktieboken. Denna underrättelse ska ske skriftligen och undertecknas av bolaget för att återsändas till pantsättaren. Ofta innebär pantsättningen också rätt till eventuell avkastning i form av utdelning under tiden för innehavet av panten.

Specifikation

  • Underrättelse till bolag om pant av aktier 2024
  • 4127
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider