Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppsägning av anställd på grund av personliga förhållanden.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. En uppsägning anses inte vara sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. En uppsägning kan dock ske när den anställde har misskött sitt arbete grovt, exempelvis genom misskötsamhet, samarbetsproblem eller illojalitet.

Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelsen lämnades eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen.

Uppsägningen ska göras skriftligen och lämnas till arbetstagaren personligen.

Specifikation

  • Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden 2024
  • 244
  • 1,25
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider