Checklista systematisk logguppföljning 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en systematisk logguppföljning enligt patientdatalagen.

Varje gång en användare läser, ändrar, skriver ut eller på annat sätt kommer åt personuppgifter i en patientjournal ska det registreras i en logg. Skyldigheten framgår av patientdatalagen och avser sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat. Loggen ska därefter granskas i syfte att upptäcka obehörig åtkomst till personuppgifterna.

Den systematiska logguppföljningen fyller flera funktioner. Genom åtkomstkontroller har vårdgivaren möjlighet att säkerställa att användare inte använder sina behörigheter på ett felaktigt sätt, vilket fungerar som ett skydd för patienternas integritet.

En förutsättning för att vårdgivaren ska kunna kontrollera att behörigheter används på rätt sätt är att denne dokumenterar (loggar) åtkomsten till personuppgifterna. Integritetsskyddsmyndighetens granskningar har visat att systematisk logguppföljning ofta saknas eller är bristfällig. För att säkerställa regelefterlevnad kan den här checklistan underlätta ditt arbete med utförandet av den systematiska logguppföljningen. Tänk på att det kan finnas ytterligare aspekter att beakta i verksamheten än dem som framgår av checklistan. Mallen fungerar därför som en utgångspunkt för vad du behöver tänka på.

(ID 4805)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista behovs- och riskanalys 2023
Checklista hantering av patientjournaler 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2023
Checklista sammanhållen journalföring 2023