Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2024

Denna mall från DokuMera beskriver vad du behöver tänka på när en extern konsult anlitas för ett arbete som resulterar i ett upphovsrättsligt skyddat verk.

Utgångspunkten är att den är den som skapar ett verk som har upphovsrätten till det. Det är därför viktigt att parterna upprättar ett avtal som reglerar vem som ska ha rättigheterna till det upphovsrättsligt skyddade verket som den externa konsulten skapat.

Den som skapar ett upphovsrättsligt skyddat verk har ideell upphovsrätt (droit moral). Den innefattar rätten att bli omnämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver samt ett skydd mot att verket ändras eller framförs så att upphovsmannens konstnärliga anseende kränks. Denna rätt kan inte till fullo avtalas bort. Ofta anges upphovsmannen med copyrightsymbolen © jämte rättsinnehavarens namn och årtalet för första utgivning. Närmare regler finns i upphovsrättslagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

DokuMeras mall hjälper dig att identifiera vad du behöver tänka på för att inte göra dig skyldig till upphovsrättsintrång när en extern konsult utfört arbete som du kommer att använda inom ditt företag.

Specifikation

  • Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2024
  • 1338
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider