Pantavtal Detaljerat - Aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett detaljerat pantavtal angående aktier.

Pant i juridisk bemärkelse är egendom som ställs som säkerhet för en fordran. Sådan egendom kan utgöras av aktier.

Mallen för det detaljerade pantavtalet som DokuMera har utarbetat inkluderar bland annat bestämmelser om denuntiation, panthavares rätt till avkastning på aktierna genom utdelning, garantier om gott handhavande av aktierna samt bestämmelser som rör eventuell, kraftig värdeminskning av aktierna.

Bestämmelserna innehåller utförliga regler gällande de viktigaste områdena och de kan även att modifieras efter behov. Detta är viktigt eftersom säkerhet i form av pant av aktier medför ett större behov av detaljreglering.

Specifikation

  • Pantavtal Detaljerat - Aktier 2024
  • 4118
  • 1,33
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider