Protokoll för egenkontroll - trycksatta anordningar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att kontrollera om du uppfyller de krav som ställs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det är möjligt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt handlingsplan.

Av AFS 2017:3 framgår att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar. Föreskrifterna kompletterar Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning, vilka ej omfattas av detta dokument om egenkontroll.

Denna mall är ett protokoll där vart och ett av kraven i AFS 2017:3 beskrivs. Du kan med hjälp av mallen enkelt kontrollera om din verksamhet uppfyller kraven.

Specifikation

  • Protokoll för egenkontroll - trycksatta anordningar 2024
  • 5333
  • 1,14
  • 12
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider