Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta protokoll från en extra bolagsstämma där beslut om vinstandelslån ska fattas.

Ett vinstandelslån eller vinstandelsbevis är en form av skuldebrev där räntan helt eller delvis beror på företagets vinst eller utdelning. Ett annat namn för vinstandelslån är lånedebentures.

Enligt 7 kap. 48 § ABL ansvarar ordföranden för att protokoll förs vid bolagsstämman. I protokollet ska dag och ort för bolagsstämman antecknas samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Denna mall, som DokuMera har tagit fram, kan användas som ett stöd vid upprättande av protokoll vid extra bolagsstämma där bolagsstämman ska fatta beslut angående vinstandelslån.

(ID 3858)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn