Samboavtal 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett samboavtal där det framgår att sambolagens bestämmelser om bodelning inte ska gälla. Det innebär att en bodelning inte ska göras när samboförhållandet upphör och att var och en av samborna behåller sin egendom.

Utgångspunkten är att sambornas samboegendom, dvs. deras gemensamma bostad och bohag, ska delas lika när samboförhållandet upphör. Samborna kan dock komma överens om att en sådan likadelningsregel inte ska gälla.

Ett samboavtal om att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla kan ingås under samlevnaden eller innan samboförhållandet påbörjas. Det är alltid möjligt att genom ett nytt avtal ändra vad som tidigare överenskommits. Observera att sambor inte kan avtala bort den andra sambons rätt att överta den gemensamma bostaden (som den ena sambon innehar med hyresrätt eller bostadsrätt) oavsett om den gemensamma bostaden utgör samboegendom eller inte. Övertagande kan alltså bli aktuellt även om sambolagens bodelningsregler avtalats bort, t.ex. genom detta samboavtal.

Samboavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. DokuMera har utarbetat en mall för samboavtal som enkelt kan fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

När ska jag använda mallen?

När ni vill besluta om att sambolagens bestämmelser om bodelning inte ska gälla för dig och din sambo (som givetvis måste vara med på noterna).

Vad ska jag tänka på?

Ett samboavtal utesluter eller begränsar tillämpligheten av sambolagen. Med andra ord beslutar du och din sambo om att bodelning inte ska göras när samboförhållandet upphör, till exempel vid en separation. Det betyder att var och en behåller sin egendom.

Med sambor menas två personer som stadigvarande (permanent) bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambolagens bodelningsregler gäller bara sambornas genensamma bostad och bohag, och omfattar inte annan egendom som till exempel bilar, aktier, banktillgångar eller sommarstugor. Dessa tillgångar behålls av ägaren efter en eventuell separation.

Sambornas gemensamma bostad och bohag utgör alltså samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med bostad menar lagen alla typer av permanentbostäder, till exempel villa, lägenhet eller bostadsrätt. Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat som hör till hemmet. Ett samboavtal har i regel till syfte att reglera att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla. Var och en behåller således sin egendom om ni upprättar ett samboavtal.

 • Ett samboavtal kan ingås under samlevnaden eller innan samboförhållandet påbörjas. Det är alltid möjligt att ändra vad som tidigare överenskommits genom ett nytt avtal.
 • En bostadsrätt eller hyresrätt, som man inte har skaffat för gemensam användning men ändå används gemensamt, ingår inte i bodelningen. Däremot kan den sambo som bäst behöver bostaden få överta den från den andra sambon. Man kan inte avtala bort denna rätt att överta bostaden. Övertagandet kan således bli aktuellt även om sambolagens bodelningsregler avtalats bort.
 • Enligt sambolagen ska avtalet vara skriftligt och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Med tanke på framtida bevisning är det klokt att använda vittnen, men det är inte ett formellt krav. Avtalet behöver inte registreras vid någon myndighet.
 • Avtalet bör upprättas i två exemplar, ett för vardera parten. Ett samboavtal förutsätter att ni är överens om att sambolagen inte ska gälla för er.
(ID 1083)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anmälan om gemensam bostad 2023
Gåvobrev lös egendom en givare en mottagare 2023
Hushållsbudget för i år eller nästa år 2023
Insättande av sambo som delägare i fast egendom 2023
Testamente (Inbördes mellan sambor - fri förfoganderätt) 2023