Servitutsavtal 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett servitutsavtal.

Ett servitut är en rätt för ägaren till en (härskande) fastighet att på något sätt få använda en annan (tjänande) fastighet eller att råda över dess användning. Ett servitut kan t.ex. avse rätt att använda vägar eller vattentäkter (positivt servitut), men också begränsningar, exempelvis i rätten att göra förändringar i byggnader (negativt servitut). Servitutet följer fastigheten och kan inte överlåtas separat.

Servitut får upplåtas endast om det främjar en ändamålsenlig markanvändning och samtidigt är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Upplåtelsen måste vara skriftlig, innehålla vad som är ändamålet och gäller oftast utan tidsbegränsning. Den skriftliga formen är också nödvändig för att få servitutet inskrivet i fastighetsregistret. Det blir därmed lättare att få servitutet att gälla mot en eventuell ny ägare till fastigheten och dessutom mot var och en som vill göra gällande bättre rätt till servitutet.

(ID 3482)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan ang lantmäteriförrättning 2023
Köpekontrakt och köpebrev _Avstyckning_ 2023
Köpekontrakt och köpebrev _Köp gnm avstyckning och fastighetsreglering_ 2023