Sponsoravtal 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sponsoravtal mellan ett företag, en sponsor, och någon som företaget på något sätt vill stödja ekonomiskt, mottagaren, i utbyte mot reklam och dylikt.

Vid sponsoravtal finns det idag inga särskilda skatteregler, istället gäller den allmänna omkostnadsbestämmelsen som säger att utgifter ett företag har för att förvärva och bibehålla inkomster får dras av. Sponsringsbidrag är avdragsgilla om det rör allmänna omkostnader som lokal, representation, personal, reklam m.fl.

När ska jag använda mallen?

Om ni vill upprätta ett sponsoravtal mellan ert företag (sponsorn) och något som ert företag vill stödja ekonomiskt (mottagaren) i utbyte mot motprestationer som exempelvis exponering.

Vad ska jag tänka på?

Avtalets inledande avsnitt

Avtalet fastställer inledningsvis vilka som ingått avtalet. Det bör finnas en bakgrundsbeskrivning av parterna och samarbetet för att underlätta framtida tolkning av avtalet (till exempel vid en tvist). För att underlätta läsningen är det klokt att använda sig av definitioner (exempelvis av sponsorn och mottagaren) som sedan konsekvent följs i avtalstexten. Ett avtal utan definitioner tenderar att bli långt och tråkigt.

Specificera mottagarens åtaganden

Var noga med att precisera parternas överenskommelse i avtalet. Slarvigt formulerade åtaganden kan leda till tvister vilket givetvis är onödigt. Innehållet i mottagarens åtagande kan vara mycket varierande. I vilken omfattning ska sponsorn exponeras? Hur ska markandsföringen se ut? Ingår förmåner som fribiljetter etc.? Ange hur alla aktiviteter ska utföras. Var noggrann, och gå gärna ner på detaljnivå.

Med tanke på sponsorns goodwill är det av största vikt att mottagaren sköter sina åtaganden. Brister i detta avseende kan ge sponsorn rätt att häva avtalet och kräva skadestånd.

Specificera sponsorns åtaganden

Precisera hur betalning ska ske och även hur annan ersättning (lokal, fordon etc.) ska lämnas. Glöm inte: om mottagaren är en enskild idrottsman eller kulturutövare etc. kan preliminärskatt och sociala avgifter belasta ersättningen!

Hantering av immateriella rättigheter

Beroende på utformningen av avtalet kan denna paragraf vara ensidig eller gälla båda parter. De immateriella rättigheterna bör specificeras och begränsas till de rättigheter som omfattas av avtalet.

Beslut om vad som händer om mottagaren ändrar sin verksamhet

Det är viktigt att reglera vad som händer om mottagaren ändrar sin verksamhet, eftersom sponsorn får antas vara intresserad av mottagaren utifrån den verksamhet som denne bedriver när avtalet ingås. Specificera så noga som möjligt.

Reglering av överlåtelse av avtalet

I normalfallet fastställs att sponsorskapet inte kan överlåtas utan den andre partens godkännande.

Reglera övriga förpliktelser

Under den här punkten kan ni bland annat reglera meddelanderegler, sekretess, exklusivitet, konkurrensbegränsning och evenemangssäkerhet.

Sponsring kan innebära att parterna får konfidentiell information om varandra. Då är det smart att avtala om sekretess.

Exklusivitet kan tas in i avtalet för att säkerställa gott genomslag för hela eller delar av den exponering sponsringen ger. Konkurrensbegränsningen reglerar att konkurrenter till sponsorn inte exponeras i anslutning till den aktuella sponsringen. Regler kring evenemangssäkerhet är ett sätt att motverka att sponsorn blir förknippad med något negativt.

Reglera avtalstid och uppsägning

Om avtalet avser mer än ett enstaka evenemang bör avtalets längd, och under vilka förutsättningar det kan sägas upp eller förlängas, regleras.

Reglera vad som händer om avtalet upphör i förtid

Ibland inträffar något som gör att avtalet upphör i förtid. Vid en parts avtalsbrott kan det vara lämpligt att inkludera regler om sanktioner. Vissa punkter i avtalet kan skyddas med ett vite (straffpåföljd). Här reglerar ni hur avtalsbrott ska hanteras.

Omständigheter som är specifika för den aktuella avtalssituationen, såsom dopning eller brott, kan också regleras här.

Reglera vad som gäller efter avtalets upphörande

Vissa avtalsregleringar bör gälla även efter avtalets upphörande. Precisera dem! Det kan bland annat handla om lojalitets- och sekretessåtaganden.

Ni bör också reglera exempelvis konkurrensförbud efter avtalets upphörande. En konkurrensbegränsning hämmar mottagarens möjligheter att ingå ett liknande sponsoravtal med en konkurrent.

Specificera vad som gäller vid ändringar i avtalet

Alla ändringar eller tillägg i avtalet bör ske i skriftlig form och undertecknas av parterna för att vara giltiga.

(ID 2619)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2023
Checklista sponsoravtal 2023
Gåvobrev fastighet en givare en mottagare 2023
Gåvobrev lös egendom en givare en mottagare 2023
Policy stöd ideella organisationer 2023
Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2023
Sponsoravtal _Arenasponsring_ 2023
Sponsoravtal _Dräktsponsring_ 2023
Sponsoravtal _Lag- och arenasponsring_ 2023